Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de gevoerde gesprekken en behandelingen. Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens
 • Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.
 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond,
  • of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.Dit gebeurt alleen met jouw expliciete     toestemming.  Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing en intervisie (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.
 • De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je digitaal ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • Je naam, adres en woonplaats
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘ consult ’
 • de kosten van het consult